Home
De verkiezing
Bekijk video
Doe mee!
Motiveer uw klant
Leer van uw klant
Als u wint
Nieuws
Contact
Planning
Blijf op de hoogte
Partners

Disclaimer

Disclaimer / Algemene voorwaarden

Onderstaand vindt u de Disclaimer/Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op Publieksprijs Beste Product van het Jaar België, een initiatief van Q&A Onderzoek BV (hierna te noemen: Q&A) in samenwerking met Consumer Contest Company BV, hierna te noemen CCC.

Art 1. Wijziging Algemene Voorwaarden

Q&A en CCC behouden zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Bij veranderingen stellen Q&A en CCC u hiervan tijdig op de hoogte. Wanneer een verandering is doorgevoerd gaan wij ervan uit dat u toestemming geeft voor deze verandering, tenzij u ons binnen 10 dagen na de verandering hierover bericht.

Art 2. Juistheid en volledigheid van gepubliceerde informatie

Hoewel Q&A en CCC haar uiterste best doen om zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij in verband met de Publieksprijs Beste Product van het Jaar België verkrijgt en publiceert via de diverse kanalen (waaronder deze website) aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden vermeld via de diverse kanalen (waaronder deze site).

Art 3. De publicatie/wijzig/verwijder rechten

Q&A en CCC behouden zich het recht om, naar eigen goeddunken, inhoud die is verschaft te publiceren, wijzigen, weigeren of verwijderen. Q&A en CCC keuren het publiceren van informatie die eventueel niet wetmatig is bij de Europese wet niet goed. Q&A en CCC behouden zich het recht om, naar eigen goeddunken, de informatie, de inhoud, het gebruik, het ontwerp, de verleende diensten of enig ander onderwerp van de Publieksprijs 'Beste Product van het Jaar België' website, te wijzigen.

Art 4. Juistheid van informatie deelnemende consumenten

U stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer u deelneemt aan de Publieksprijs Beste Product van het Jaar België. Q&A en CCC behouden zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent iedere respondent om wat voor reden dan ook uit te sluiten van deelname aan de verkiezing, ook zonder de beperking of de schending van deze disclaimer, of niet overeenkomstig Europese wetten en richtlijnen.

Art 5. Toestemming tot het sturen van e-mail aan deelnemende consumenten

Met het achterlaten van het e-mail adres geeft de deelnemende consument Q&A en CCC toestemming om een e-mail ter verificatie toe te sturen en indien van toepassing te informeren over de prijswinnaars.

Art 6. Toestemming verstrekken gegevens in het geval van een klacht

Als u een klacht heeft gemeld bij Q&A/CCC zal Q&A en CCC alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, uw mening, wens of klacht ten aanzien van de dienstverlening van Q&A en CCC of leveranciers c.q. partners van Q&A/CCC, uw e-mailadres en/of contactgegevens verstrekken aan betrokken partijen. Altijd met als doel actie te ondernemen en daarover een terugkoppeling te doen. Zonder uw expliciete toestemming verstrekt Q&A en CCC geen persoons- of contactgegevens aan derden of andere leden (zie ook het Privacy Statement).

Art 7. Intellectuele eigendomsrechten

Q&A beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten van de Publieksprijs 'Beste Product van het Jaar België', de vaste inhoud, de vormgeving, de vragenlijsten, de technologie en de URL. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van Q&A (anders dan de informatie die u zelf aan Q&A heeft toevertrouwd) is verboden zonder hiervoor vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van Q&A. Bij het aanleveren van informatie aan Q&A of CCC verklaart u dat, bij het gebruik van deze informatie door Q&A en/of CCC, geen auteursrecht of copyright wordt overtreden berustend bij een derde partij. U vrijwaart Q&A en/of CCC hiermee van alle directe en indirecte schade opgelopen door het schenden van auteursrechten of copyrights.

Art 8. Aansprakelijkheid voor schade door deelname aan de Publieksprijs Beste Product van het Jaar België

Q&A en CCC zijn niet verantwoordelijk voor schade die is geleden door deelname aan de Publieksprijs Beste Product van het Jaar België door producenten, consumenten en/of andere belanghebbenden. Tevens stellen deelnemers (producenten, consumenten en/of andere belanghebbenden) aan de Publieksprijs 'Beste Product van het Jaar België ' Q&A en CCC schadeloos- en schuldeloos voor aanklachten, acties, verplichtingen, verlies, schade, kosten of uitgaven (direct of indirect, contractueel of bij besluit, of op andere wijze) opgelopen, verklaard of toegekend aan Q&A en CCC, voortgekomen uit deelname aan de Publieksprijs Beste Product van het Jaar België door welke organisatie en/of persoon dan ook.

Art 9. Rechts- en forumkeuze

Op deze disclaimer is het Belgische recht van toepassing.