Home
De verkiezing
Bekijk video
Doe mee!
Motiveer je klant
Leer van je klant
Als je wint
Nieuws
Contact
Planning
Blijf op de hoogte
Partners

Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden

 • De Beste Product van het Jaar van België verkiezing is een initiatief van Q&A Onderzoek BV (hierna te noemen: Q&A) in samenwerking met Consumer Contest Company BV, hierna te noemen: CCC. De uitvoering van de verkiezing zal bij uitsluiting en voor rekening en risico worden verricht door Q&A. De projectorganisatie en de uitreiking van de prijzen worden georganiseerd door CCC.
 • Alle producten beschikbaar op de Belgische markt kunnen deelnemen.
 • Beste Product van het Jaar België wordt georganiseerd in verschillende categorieën die jaarlijks worden benoemd. Q&A en CCC behouden zich het recht voor om zelfstandig over definitieve toelating tot een categorie te beslissen.
 • Om in aanmerking te komen voor een nominatie dient de producent ervoor te zorgen dat een product tenminste 380 beoordelingen behaalt. Indien geen enkele of slechts één product aan deze voorwaarde voldoet binnen een categorie, zal de grens naar beneden worden bijgesteld. Per categorie moeten er minimaal twee producten van verschillende merken kandidaat zijn gesteld. Voor verdere gedetailleerde informatie over procedure en methodiek zie uitleg over de methode.
 • Deelnemende bedrijven kunnen aandacht besteden aan de verkiezing door middel van ter beschikking gestelde banners op (website naam) en te bestellen POS-materiaal bij Q&A of CCC.
 • Het is voor producenten niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in banners. Het is niet toegestaan om in de beschikbaar gestelde POS-materialen wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Q&A en CCC.
 • Logo’s van de verkiezingen kunnen worden opgeleverd door middel van het aanvragen van een drukwerklicentie. Deze bedraagt € 495,- en geeft producenten het recht om het logo te verwerken in eigen communicatie-uitingen. Deze dienen alvorens gebruik ter goedkeuring aan Q&A en CCC voorgelegd te worden.
 • Bij het uitsturen van elektronische nieuwsbrieven over de verkiezing dient men deze vooraf aan te melden bij Q&A en CCC en ter goedkeuring voor te leggen.
 • Het is voor producenten niet toegestaan om prijzen in het vooruitzicht te stellen voor het uitbrengen van stemmen. Enkel mag verwezen worden naar de prijzen die ter beschikking zijn gesteld door de organisatie van de verkiezing.
 • De deelnemer verklaart geen valse of verkeerde informatie te verstrekken, wanneer zij deelneemt aan de verkiezing Beste Product van het Jaar België.
 • Door gebruik van de banners en/of POS-materiaal verklaren deelnemers zich akkoord met de deelnamevoorwaarden voor retailers en de disclaimer. Overtreding van deze deelnamevoorwaarden voor retailers kan leiden tot diskwalificatie. De uiteindelijke beslissing tot diskwalificatie ligt bij Q&A en CCC.
 • Beste Product van het Jaar België is een onafhankelijke en kwantitatieve consumentenverkiezing uitgevoerd door Q&A.
 • Categoriewinnaars mogen het logo dat gekoppeld is aan het winnen van de deelprijs uitsluitend gebruiken volgens het Reglement voor het Gebruik Beste Product van het Jaar België 2016-2017, dat tezamen met het logo wordt verstrekt.
 • De hoofdprijswinnaar ontvangt een bokaal, een ingelijste oorkonde en het winnaarslogo. De voorwaarden m.b.t. het gebruik van het logo staan beschreven in het Reglement voor het Gebruik Beste Product van het Jaar België 2016-2017, dat tezamen met het logo wordt verstrekt.
 • Door deelname aan de verkiezing geeft de deelnemer toestemming aan Beste Product van het Jaar België om ingezonden materialen en/of in opdracht van Beste Product van het Jaar België gemaakt foto- en filmmateriaal te gebruiken voor publicatie in printuitingen en online.
 • In alle zaken waarin deze deelnamevoorwaarden voor producenten niet voorzien, beslissen Q&A en CCC.